O společnosti

Frýdecká skládka, a.s. byla založena městem Frýdek-Místek a 18 obcemi Pobeskydského regionu v roce 1992. Základním posláním společnosti je komplexní nakládání s odpady, tzn. sběr, svoz, třídění, úprava a konečné odstranění prakticky všech v regionu se vyskytujících odpadů, a to včetně nebezpečných. Důležitou fází naší práce je i zajištění koncového využití vytříděných odpadů, tj. výroba kompostu, zemních substrátů, tříděného kameniva, drenážních materiálů a dalších, s příslušnou certifikací těchto výrobků, zajištění výrobních prostor, technologií a odpovídající marketingové strategie.

Frýdecká skládka, a.s. je dynamicky se rozvíjející společnost se 122 zaměstnanci, ročním obratem přes 180 mil. Kč a své služby poskytuje pro cca 150 000 obyvatel žijících na území s rozlohou 250 km2.

Společnost Frýdecká skládka, a.s. má zavedený a udržovaný systém managementu kvality odpovídající požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2016 a systém managementu environmentu (EMS) odpovídající požadavkům normy ČSN EN ISO 14001:2016.

Certifikáty ke zhlédnutí:

   

CERTIFIKÁT ISO_SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY

CERTIFIKÁT ISO_SYSTÉM MANAGEMENTU ENVIRONMENTU

Politika kvality a ochrany životního prostředí ke zhlédnutí:

POLITIKA KVALITY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

HISTORIE SPOLEČNOSTI

 

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009 - 2000
1999 - 1992

    ≈  byla provedena rekonstrukce sociálního zázemí na provoze Separace v Lískovci

    ≈  byla pořízena třetí kogenerační jednotka, která bude v následujícím roce napojena do sítě

    ≈  dokončila se stavba Rozšíření sběrného dvora Pod Estakádo

 • byla provedena druhá etapa opravy parkoviště v sídle společnosti, oprava pásových dopravníků na dotřiďovací lince v Lískovci
 • společnost spolufinancovala opravu velké části příjezdové komunikace na skládku
 • po rekonstrukci a navýšení kapacity byla zprovozněna kompostárna na Panských Nových Dvorech v areálu skládky odpadů
 • byl ukončen provoz kompostárny v Bruzovicích
 • březen – zahájení prací na rozšíření kompostárny na Panských Nových Dvorech
 • červenec – pořízen nový kompaktor k hutnění odpadů na skládce
 • září – zahájeno ukládání odpadů na VII. etapu řízené skládky odpadu Panské Nové Dvory
 • listopad – pořízení vozidla pro svoz komunálních odpadů s nástavbou lineárpress
 • duben – pořízení a montáž hákového nosiče kontejnerů
 • květen – nákup vozidla pro svoz odpadu s nástavbou typu rotopress
 • srpen – zavedení odděleného sběru plechovek od nápojů
 • září – pilotní projekt sběru a svozu bioodpadů ze sídlišť ve Frýdku-Místku
 • prosinec – rekonstrukce dopravníků na dotřiďovací lince vytříděného odpadu v Lískovci
 • květen – zahájena výstavba VII. etapy skládky
 • červen – nákup nového vozidla pro svoz komunálního odpadu
 • srpen – nákup nového vozidla pro svoz odpadu z odpadkových košů
 • srpen – nákup nového vozidla pro svoz komunálního odpadu
 • listopad – dokončení výstavby VII. etapy skládky a kolaudace stavby
 • společnost oslavila 25. výročí svého založení
 • počínaje měsícem září zahájila společnost postupnou změnu „logotypu“ společnosti, který vychází z nové identity statutárního města Frýdek-Místek, a má společným prvkem propojit všechny společnosti ovládané městem
 • nákup nového tahače s cisternou pro odvoz skládkové vody k likvidaci
 • statutární město Frýdek-Místek se stalo 100 % vlastníkem společnosti Frýdecká skládka, a.s.
 • zahájení odděleného sběru biologicky rozložitelného odpadu z města Frýdku-Místku prostřednictvím 4 173 ks bionádob umístěných k rodinným domům
 • byly zahájeny přípravy pro stavbu VII. etapy skládky (odkupy pozemků již v roce 2013, proces EIA dokončen, vyřízena změna ÚP obce Bruzovice, zpracován projekt pro ÚŘ a zahájení vyřizování územního a stavebního povolení)
 • v jednotlivých letech dochází k průběžné obnově svozových vozidel, nádob na sběr směsného komunálního odpadu, separovaného sběru a velkoobjemových kontejnerů.
 • dokončena oprava asfaltové plochy nádvoří, oprava vnitřních prostor budovy č. 3 a 4. v sídle společnosti na Panských Nových Dvorech
 • znovuotevření sběrného dvora „Pod Estakádou“
 • na jaře zahájení ukládání odpadů na VI. etapu skládky
 • došlo k přeměně akcií na jméno v listinné podobě na akcie zaknihované na jméno
 • dovybavení činnosti nakládání se dřevem o válcový drtič a 9 ks velkoobjemových kontejnerů, za přispění dotace ze SFŽP
 • vybudování boxů pro sběr a třídění dřeva v areálu provozu skládky na Panských Nových Dvorech
 • nákup nového nakladače s překopávací lopatou pro zlepšení práce a kvality vyráběného kompostu za pomoci grantu získaného ze SFŽP
 • dokončena oprava fasád na správních budovách v areálu Panské Nové Dvory
 • výstavba a zprovoznění sběrného dvora – v lokalitě sídliště Slezská ve Frýdku-Místku
 • výstavba VI. etapy skládky
 • převedení nakládání se sklem z Lískovce do nově vybudovaných boxů areálu provozu skládky na Panských Nových Dvorech
 • byla provedena oprava rozvodů tepla v areálu Panské Nové Dvory
 • společnost oslavila 20. výročí svého založení
 • zprovoznění Plochy pro biologickou úpravu odpadů, Kompostárny v areálu skládky na Panských Nových Dvorech
 • dne 22. 7. 2011 došlo k prodeji 1 ks akcie ve vlastnictví Města Vratimov statutárnímu městu Frýdek-Místek; tím došlo ke snížení akcionářů ze 7 na 6
 • další obnova autoparku a velkoobjemových kontejnerů ze získaného grantu SFŽP ve výši 9 300 tis. Kč
 • rozsáhlá oprava jedné ze správních budov a přestěhování ředitelství společnosti od 1. 4. 2010 na adresu Panské Nové Dvory 3559, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
 • od 1. 6. 2010 provedena organizační změna – zrušeno středisko 300 – separace, které se skládalo z provozu separace a kompostárna. Provoz separace byl přičleněn pod středisko nebezpečné odpady a provoz kompostárny ke středisku skládka
 • realizace přeložky elektrického vedení VN – nutná investice pro výstavbu VI. etapy skládky plánované na rok 2012

2000

 • společnost OZO Ostrava s.r.o. nabyla 252 ks akcií, čímž byla zahájena regionální spolupráce měst Ostrava a Frýdek-Místek v oblasti služeb nakládání s odpady, jako obrana proti velkým nadnárodním společnostem. 220 ks akcií získala společnost OZO Ostrava s.r.o. odkupem nově vydaných akcií o jmenovité hodnotě 50 000 Kč za 1 akcii. Emisní kurz nově emitovaných akcií se rovnal 100 000 Kč za akcii, což představovalo emisní ážio 50 000 Kč za akcii. Zbývajících 32 ks akcí odkoupila společnost OZO Ostrava s.r.o. od drobných akcionářů z řad obcí.

2001

 • výstavba a zahájení provozu IV. etapy skládky

2002

 • zřízení a zahájení provozu Recyklačního střediska, na místě bývalé II. etapy skládky odpadů

2003

 • dokončen systém jímání skládkového plynu a zahájení provozu první kogenerační jednotky na skládkový plyn
 • první certifikace společnosti dle norem ISO 9001 a ISO 14001

2005

 • navýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, kterým byl areál na Panských Nových Dvorech, ve výši 9 400 000 Kč. Tímto krokem se stávající výše základního kapitálu zvýšila na 48 800 000 Kč a počet akcií se zvýšil o 188 ks na celkový počet 976 ks akcií. Akcie byly upsány v celkové výši navýšení pro akcionáře Město Frýdek-Místek.
 • navýšením základního kapitálu došlo k převedení části bývalého vojenského areálu (pozemků, budov a garáží) z majetku města Frýdek-Místek do majetku společnosti a byly zahájeny postupné opravy těchto budov.
 • výstavba a zahájení provozu V. etapy skládky

2006

 • 2006 – 2008 probíhala rekonstrukce a oprava dotříďovací linky v Lískovci, za účelem její modernizace a zvýšení stávající kapacity
 • zahájení provozu prvního stacionárního sběrného dvora v pronajatých prostorech v Místku

2007

 • získání certifikátu Odborný podnik pro nakládání s odpady (SUCO)
 • výstavba a zahájení provozu druhého stacionárního sběrného dvora na území města Frýdku-Místku „Pod Estakádou“
 • 2007-2008 probíhala rekonstrukce a opravy manipulačních a skladových ploch na kompostárně v Bruzovicích

2009

 • výstavba a zahájení provozu doposud největšího stacionárního sběrného dvora na území města Frýdku-Místku „Collo-louky“, kdy došlo zároveň k přestěhování prvního sběrného dvora do těchto prostor
 • výstavba shromažďovacího místa pro odpady pro obce Bruzovice a Sedliště, od roku 2010 sběrný dvůr
 • 7. 1992 založení akciové společnosti pod obchodním jménem SUP a.s, městem Frýdek-Místek a 18 obcemi okresu Frýdek-Místek
 • 9. 1992 společnost zaregistrována v obchodním rejstříku u Okresního soudu v Ostravě, v oddílu B, číslo vložky 499, pod obchodním jménem Frýdecká skládka, a.s., se sídlem Radniční 10, Frýdek- Místek, IČO: 471 51 552
 • Základní jmění společnosti činilo ke dni zápisu do obchodního rejstříku 16 900 000 Kč a bylo rozděleno na 338 ks akcií o jmenovité hodnotě 50 000 Kč znějících na jméno
 • 1993 zahájení provozu I. a II. etapy skládky. II. etapa byla určena na dočasné ukládání stavebního odpadu, který se následně používal jako technologický materiál do skládky
 • 1993 zahájen svoz směsného komunálního odpadu z města Frýdku-Místku a některých okolních obcí
 • 1994 od Zemědělského obchodního družstva Řepiště byla vykoupena hala senážního skladu v Lískovci, která byla přestavěna na halu pro třídění odpadů s technologií třídící linky STS Pacov.
 • 1994 zahájení separovaného sběru skla, papíru a plastů
 • 1994 změna sídla společnosti; ředitelství bylo přestěhováno na adresu Zámecké náměstí 26, 738 01 Frýdek-Místek
 • 1996 byly městu Frýdku-Místku předány objekty a pozemky zrušených vojenských kasáren a město část těchto objektů pronajalo společnosti Frýdecká skládka, a.s. pro garážování a opravy vozidel ve vlastnictví společnosti Frýdecká skládka, a.s.
 • 1996 Frýdecká skládka, a.s. si pronajala od Agro Lučina s.r.o. zastřešený silážní žlab v Bruzovicích k provozování kompostárny pro odpad ze zeleně a jiných vhodných materiálů
 • 1. 1997 zahájena činnost samostatného střediska Kompostárna, které dosud spadalo pod středisko 03 – Separace. Následně došlo v r. 1998 k odkoupení zastřešeného silážního žlabu od Agro Lučina s.r.o. a tento žlab byl zrekonstruován
 • 1997 zahájení provozu III. etapy skládky
 • 1998 rozšiřování činností a zároveň průběžné navyšování základního jmění společnosti na 28 400 000 Kč, které bylo rozděleno do 568 ks akcií o jmenovité hodnotě 50 000 Kč
 • 1997 zahájení mobilního sběru nebezpečných odpadů ve městě Frýdku-Místku a okolních obcích
 • 11. 1998 zahájena činnost střediska Nebezpečné odpady, po rekonstrukci částí garáží a přilehlých pozemků; dílna a hala slouží zároveň jako sběrný dvůr
 • 1999 zapojení obcí a města Frýdek-Místek, kde provádíme svoz odpadu, do systému EKO-KOM
 • 1999 navýšení základního jmění společnosti na 39 400 000 Kč, což představuje 788 ks akcií

KARIÉRA – VOLNÁ MÍSTA


V současné době nejsou vyhlášena žádná výběrová řízení.

Zájemci o pozice ŘIDIČ nebo ZÁVOZNÍK SVOZU ODPADU mohou kontaktovat vedoucí střediska Doprava:

Markéta Kardošová | vedoucí střediska Doprava
M. +420 603 881 677
E:  kardosova@frydeckaskladka.cz

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ


FRÝDECKÁ SKLÁDKA F≈M provozuje Centrum vzdělávání, které pro veřejnost nabízí školení v oblasti odpadového hospodářství spojené s exkurzí po provozech. Ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. je toto centrum jedním z šesti regionálních vzdělávacích center v České republice.

GDPR – PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ


MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

POPTÁVKOVÁ ŘÍZENÍ/ZAKÁZKY


Společnost Frýdecká skládka, a.s. není v právním postavení veřejného zadavatele dle ust. § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“) a nestíhá ji povinnost postupovat při uzavírání smluv v rámci výkonu předmětu podnikání dle tohoto zákona. Uveřejňováním poptávkových řízení prostřednictvím profilu zadavatele nebo prostřednictvím internetových stránek se společnost Frýdecká skládka, a.s. nepovažuje za zadavatele dle ust. § 4 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek.

NÁKUP VÝPOČETNÍ TECHNIKY

DATUM VYHLÁŠENÍ: 1. 7. 2024 | TERMÍN PODÁNÍ NABÍDEK: 12. 7. 2024 V 10.00 HOD.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ_NÁKUP PC

PROJEKT „Frýdecká skládka, a.s. – technologie pro snížení prašnosti“


FRÝDECKÁ SKLÁDKA_PUBLICITA

Společnost Frýdecká skládka, a.s. podala dne 21. 1. 2021 žádost o finanční podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy č. 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech vyhlášeného Státním fondem životního prostředí České republiky. Cílem projektu je nákup mobilního skrápěcího a odprašovacího stroje za účelem snížení prašnosti. Realizace záměru přinese snížení resuspenze z pojezdu nákladních vozidel po komunikacích v areálu společnosti i vně areálu.

Celkové způsobilé výdaje:  4 805 000 Kč
Dotace EU: 4 084 250 Kč (tj. 85 %)
Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory:  720 750 Kč (tj. 15 %)
Datum zahájení realizace projektu: 2. 1. 2023
Datum ukončení realizace projektu: 30. 8. 2023

 

 

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTIZadejte heslo