Základní informace

FRÝDECKÁ SKLÁDKA F≈M provádí svoz a sběr komunálního odpadu, vytříděných složek komunálního odpadu – papíru, plastu, skla a ve městě Frýdku-Místku provozuje tři sběrné dvory.

 

Otázky Kontakty přehled sběrných dvorů

BIOODPAD

BIOODPAD je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

Do bioodpadu patří:
≈ odpad ze zahrad – tráva, listí, seno, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny;
≈ tenké ořezy z keřů a stromů, případně štěpky dřevin;
≈ spadané ovoce;
≈ bioodpad z domácností – zbytky zeleniny a ovoce, slupky z brambor, mrkve, čajové sáčky, kávová sedlina apod.

Do bioodpadu NEpatří:
≈ obaly – papírové a lepenkové, plastové, kovové, kompozitní;
≈ stavební odpad – beton, keramika, výrobky ze sádry, cihly;
≈ komunální odpad, sklo, plasty, kovy, textil
≈ převařené zbytky jídel, maso, kosti, kůže apod.;
≈ jedlé oleje;
≈ jakékoliv jiné neorganické materiály a odpady.

Bioodpad je možno odevzdat v kompostárně v Bruzovicích nebo na skládce. Bioodpad je v kompostárně v Bruzovicích zpracován na kompost.

Nádoby na biologicky rozložitelný odpad, umístěné převážně u rodinných domů, jsou sváženy 1 x za 14 dní v období od dubna do listopadu. V nádobě může být max. 50 kg bioodpadu.

přehled sběrných dvorů     KOMPOSTÁRNA

OBJEMNÝ ODPAD

Objemný odpad představuje např. koberce, nábytek, matrace a vše objemné, co nepatří do popelnice/kontejneru na komunální odpad.

Tyto odpady je zakázáno odkládat vedle nádob na odpady. 

Objemné odpady můžete odkládat na sběrných dvorech – viz „přehled sběrných dvorů“.

V případě potřeby Vám nabízíme přistavení velkoobjemového kontejneru, který můžete objednat na dispečinku – T: +420 558 440 066.

PŘEHLED SBĚRNÝCH DVORŮ

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Za nebezpečné považujeme odpady s obsahem škodlivin (léky, baterie, elektrospotřebiče, akumulátory, barvy, ředidla, oleje atad.); tyto odpady můžete zdarma odevzdat na kterémkoli sběrném dvoře nebo na provozu nebezpečných odpadů.

Nepoužitelné nebo prošlé léky odevzdávejte v jakékoliv lékárně.

přehled sběrných dvorů

VÝMĚNA NÁDOBY NA ODPAD - POPELNICE/KONTEJNERU

OBČAN MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Kontaktujte Magistrát města Frýdku-Místku
Ing. Zuzana Špoková
referent odpadového hospodářství
statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
odbor životního prostředí a zemědělství
T: +420 558 609 516
E: spokova.zuzana@frydekmistek.cz

nebo

Frýdecká skládka, a.s.
středisko Doprava
T:  +420 558 440 070
M: +420 603 881 674
E:  doprava@frydeckaskladka.cz

OBČAN MIMO MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

Kontaktujte obecní úřad

nebo

Frýdecká skládka, a.s.
středisko Doprava
T:  +420 558 440 070
M: +420 603 881 674
E:  doprava@frydeckaskladka.cz

ODVOZ ODPADU - OBJEDNÁVKA VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU

Velkoobjemový kontejner můžete objednat na telefonu +420 558 440 066 (dispečink); využít lze i výhodné paušály za pronájem a odvoz velkoobjemových kontejnerů – viz PAUŠÁLY (Pronájem nádob | odvoz odpadu → ODVOZ ODPADU – PAUŠÁLY).

PAUŠÁLY

 

 

NEPOUŽITELNÁ LÉČIVA (LÉKY)

Neupotřebené léky mohou být předány k odstranění prostřednictvím každé lékárny nebo mohou být odevzdány ve sběrných dvorech.

PNEUMATIKY

Sjeté nebo poškozené pneumatiky lze bezplatně odevzdat v rámci zpětného odběru na některém ze sběrných míst po celé České republice. Na pneumatiky se vztahuje zákonná povinnost o zpětném odběru, která se týká výrobců, distributorů a koncových prodejců. Odložení pneumatik do kontejnerů na směsný komunální odpad a separovaný odpad nebo do jejich blízkosti není dovoleno.

Pneumatiky se nesbírají ve sběrných dvorech na území statutárního města Frýdku-Místku, ale na k tomu určených místech zpětného odběru v autoservisech či bazarech. Aktuální přehled míst zpětného odběru provozovaných kolektivním systémem Eltma je dostupný na stránkách www.eltma.cz/sberna-mista. Pneumatiky jsou odebírány bez nároku na úplatu, bez požadavku na koupi nové pneumatiky či jiné služby a  bez rozdílu jejich značky nebo typu.

KOVY

Kovové odpady je možné odevzdat ve sběrnách nebo ve sběrných dvorech.

Plechovky od nápojů je možné odkládat do žlutých nádob na plasty – týká se pouze města Frýdku-Místku, popř. obcí zařazených do tohoto systému. V obcích, kde jsou umístěny speciální nádoby na kovy, lze kovové odpady odevzdávat do těchto nádob.

přehled sběrných dvorů

JEDLÉ OLEJE A TUKY

Použité jedlé oleje a tuky je možné zdarma odevzdat ve sběrných dvorech.

přehled sběrných dvorů

NÁKUP NÁDOB NA ODPADY - POPELNICE

V případě zájmu o nákup nádoby na odpady (popelnice) vždy předem kontaktujte středisko Doprava – pana Bedřicha Košťála, tel. +420 558 440 070; po dohodě termínu je pak možné nádobu na Panských Nových Dvorech vyzvednout osobně.