Nebezpečné odpady

Středisko NEBEZPEČNÉ ODPADY A SEPARACE
Provoz NEBEZPEČNÉ ODPADY

Panské Nové Dvory 3559
738 01  Frýdek-Místek

ZODPOVĚDNÁ OSOBA

Ing. Marek Hrubý | vedoucí střediska

T:   +420 558 440 085
M:  +420 733 347 236
E:  hruby@frydeckaskladka.cz

KONTAKTNÍ OSOBA

Dagmar Štajgrová | fakturant, provozní pracovník provozu NO

T:  +420 558 440 062
M: +420 604 285 775
E:  stajgrova@frydeckaskladka.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Nebezpečným odpadem je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze
přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů – Nařízení komise (EU)
č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.
Tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, mohou být pro zdraví lidí nebo životní prostředí nebezpečné
a musí být proto využity, popř. odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do nádob na směsný komunální odpad, lze je odevzdat ve sběrných dvorech.

Mezi nebezpečné odpady patří např. zbytky barev a ředidel, obaly znečistěné nebezpečnými látkami, chemikálie, zářivky, pesticidy, staré léky, vyjeté oleje, vybité monočlánky, akumulátory, lednice, apod.; staré a nepoužitelné léky lze odevzdat v jakékoliv lékárně.